De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl
   


Door Doca in de loop der jaren geproduceerde commentaren en aanbevelingen kunnen hieronder worden nagelezen.

Teksten in 2019
- 'Dertig jaar Doca': terugblik gepubliceerd door het digitale tijdschrift Konfrontatie.
  (klik hier voor tekst)

- Advies AIV aan kabinet: mensenrechten beter integreren met duurzame
  ontwikkelingsdoelen
  (klik hier voor tekst)

- Welkomstwoord bij presentatie boek ‘Arnhem Mondiaal’
  (klik hier voor tekst)

- Advies AIV aan kabinet: wapenbeheersing mét kernwapens
  (klik hier voor tekst)

- Inleiding op boek ‘Arnhem Mondiaal’
  (klik hier voor tekst)

Teksten in 2016
- Inleiding bij het verschijnen op 3 februari 2016 van het rapport
  ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000-2015’
  (klik hier voor tekst)

- Inleiding bij het verschijnen op 30 januari 2016 van het rapport
  ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem - Supplement 2015’
  (klik hier voor tekst)

Teksten in 2015
- Structuurvoorstel voor het Platform Arnhem Mondiaal
  (klik hier voor tekst)

- Scheidslijn tussen militaire productie en wapenhandel uiterst dun
  (klik hier voor tekst)

- Inleiding bij het verschijnen op 11 februari 2015 van het rapport
  ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem; supplement 2014‘
  (klik hier voor tekst)

Teksten in 2014
- Evaluatie tentoonstellingsproject ‘De Democratiefabriek’
  Doca bracht op 4 juni 2014 een evaluatie uit van het tentoonstellingsproject ‘De   Democratiefabriek’ dat van 20 mei tot 2 juni in de Arnhemse Walburgiskerk werd   gehouden
  (klik hier voor tekst)

- Doorlichting partijprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2014
  Inleiding bij het verschijnen van een beoordeling van de verkiezingsprogramma’s
  van de 18 politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in
  Arnhem (maart 2014)
   (klik hier voor tekst )

Teksten in 2011
- 25 jaar Platform Arnhem Mondiaal
   Inleiding bij het verschijnen van een speciale uitgave van de Info Arnhem Mondiaal
   over een kwart eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in
   Arnhem (december 2011)
   (klik hier voor tekst )

- Milieucontrole op bedrijven blijft nodig (De Gelderlander, 10 februari 2011)
  (klik hier voor tekst)

Teksten in 2010
- Verslag van de zitting van de raadscommissie VROM over de intentieverklaring
   'Arnhem Energiestad' (7 december 2010)
  (klik hier voor tekst )

- VN-Vredesdag 2010
  Bijlage bij persbericht over wapenhandel en duurzame ontwikkeling op de
  Internationale dag voor de Vrede (21 september 2010)
  (klik hier voor tekst )

- Millenniumdag in Arnhem
  Inleiding publicatie over de eerste Millenniumdag in Arnhem (1 juli 2010)
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2009
- Fair Trade Week 2009 in Arnhem
  (Inleiding publicatie Fair Trade Week (29 oktober - 7 november 2009)
  (klik hier voor tekst )

- Wereldarmoededag 2009 in Arnhem
  (Inleiding publicatie Wereldarmoededag Arnhem 17 oktober 2009)
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2008
- Publieksavond Platform Arnhem Mondiaal (VN-Millenniumdoelen)   (Bezoekerscentrum Sonsbeek, 21 oktober 2008)
  (klik hier voor tekst )

- Bezwaarschrift bij de gemeente Arnhem tegen wapenbeurs   
  Schietsport Informatie Weekend 2008
  (klik hier voor tekst )

- Reactie op concept Klimaatbeleid 2008-2011 gemeente Arnhem
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2007
- Internationale Dag van de Vrede en uitreiking Gandhi Vredesduif
  (Stadspastoraat Arnhem, 21 september 2007)
  (klik hier voor tekst )

- Publieksavond Platform Arnhem Mondiaal (25 jaar Samenwerkende Arnhemse   Vredesgroepen)   
  (Bezoekerscentrum Sonsbeek, 16 maart 2007)
  (klik hier voor tekst )

- Commentaar op communicatieplan luchtkwaliteit Provincie Gelderland
  (klik hier voor tekst )

- Commentaar op rapportage luchtkwaliteit 2006 gemeente Arnhem
  (klik hier voor tekst )

- Reactie op concept Integrale Milieuvisie 2008-2011 van de gemeente Arnhem
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2006
- Commentaar op Uitvoeringsprogramma lucht
  (klik hier voor tekst )

- Persbericht overdracht SAV-archief
  (klik hier voor tekst )

- Toespraak bij jubileumfeest Platform Arnhem Mondiaal
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2005
- Louis Sévèke en Operatie Homerus
  (klik hier voor tekst )

- Persbericht Lokale Duurzaamheidsmeter
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2004
-1981-2006, 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredesgroepen
  (klik hier voor tekst )

- Nieuw onderzoek naar gemeentelijke vorderingen op het gebied van duurzame   ontwikkeling
  (klik hier voor tekst )

Teksten in 2003
- Vredesvraag aan stukken (Toespraak tot de gemeenteraad van Arnhem,
  13 februari  2003)
  (klik hier voor tekst )

- Cameratoezicht en leefbaarheid in de wijk (Discussiebijdrage voor de Arnhemse   raadsfracties, 15 april 2003)
  (klik hier voor tekst )
 
- Waterplan en duurzame ontwikkeling (Inspraaktekst naar aanleiding van het
  concept-Waterplan Arnhem, 6 juni 2003)
  (klik hier voor tekst)
 
- Resultaten Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003  
  (Rondzendtekst aan gemeentebestuur en ambtenaren van gemeentelijke
  diensten in Arnhem, plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties en lokale
  pers, 7 oktober 2003)
  (klik hier voor tekst)
 
- Groenplan en duurzame ontwikkeling
  (Inspraaktekst naar aanleiding van het vaststellen van het "Ontwerp-Groenplan   Arnhem 2004-2007/2015", 26 november 2003)
  (klik hier voor tekst)

- - -
E-mail: info@doca.nl