Bezwaarschrift inzake verlening vergunning wapenbeurs aan KNSA
(zaaknummer 2008-03-01079)


Op 16 juni j.l. werd onder bovenstaand zaaknummer een vergunning verleend aan de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) voor het houden van het evenement Schietsport TOTAAL. Dit evenement heeft plaatsgevonden in het weekend van 20 op 22 juni j.l. op het terrein van het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem.

Daarover getipt door een van de vredesorganisaties in het land, heb ik tijdens de behandeling van de vergunningaanvraag in juni van dit jaar, contact opgenomen met het Sportcentrum Papendal en met de heer Ruud Romp van de afdeling Bijzondere Wetten van het politiekorps Gelderland-Midden. Naar aanleiding hiervan heb ik bovendien een (telefoon)gesprek gevoerd met de heer Sander Duisterhof, directeur KNSA. Tenslotte heb ik nog gesproken met medewerkers van Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Arnhem, op grond waarvan mij een kopie van zowel de aanvraag als de vergunning is verstrekt.

Aan allen heb ik mijn bezorgdheid kenbaar gemaakt over het feit dat onder de vlag van de Nationale
Kampioenschappen Luchtdrukwapens die dat weekend plaatsvonden op Papendal, een wapenbeurs werd georganiseerd, die maar zeer ten dele met de sport van het luchtdrukschieten te maken heeft. Ik heb betrokkenen gewezen op het standpunt van de gemeente Arnhem in 2001 inzake exact dezelfde wapenbeurs van het Schietsport Informatie Weekend (SIW) die het jaar daarvoor in de Arnhemse Rijnhal was gehouden en waarbij de directie van de Rijnhal met klem door de gemeente is verzocht om dit soort beurzen niet meer te organiseren om zo de “verkoop van wapens niet te stimuleren”.
Voorts heb ik tijdens de gesprekken afgelopen juni gewezen op het gevaar dat dergelijke beurzen lieden aantrekken die om heel andere redenen dan ‘sportiviteit’ het evenement bezoeken. Hoe zeer mij
waarschuwing hout sneed, bleek daags daarop in de Gelderlander..
Gezien de late verstrekking van de vergunning aan het KNSA had het binnen onze mogelijkheden gelegen om middels een voorlopige voorziening bij de rechtbank het hele sportevenement te blokkeren. Wij hebben daar als stichting niet voor gekozen om het op zichzelf onschuldige evenement NK-luchtdrukschieten daar niet de dupe van te laten worden. In plaats daarvan teken ik namens Doca hierbij bezwaar aan tegen de aanwezigheid bij het evenement van alle onderdelen die niet bij het onderdeel luchtdrukschieten thuis te horen, te weten:

  1. het etaleren, demonstreren en bestelbaar maken van vuurwapens op de beurs
  2. idem ten aanzien van scherpe patronen voor vuurwapens alsmede de verkoop ervan op de beurs
  3. idem ten aanzien van messen alsmede de verkoop ervan op de beurs

Ons aan dit bezwaar gekoppelde advies luidt dat de gemeente Arnhem met KNSA en Sportcentrum Papendal sluitende afspraken maakt om bij een volgende soortgelijk evenement zich strikt te beperken tot het onderdeel waar het om gaat (luchtdrukschieten) en zich voortaan verre te houden van de promotie van vuur-
wapens, ook al betreft het een beurs voor leden van legale schietverenigingen e.d.


Arnhem, 15 juli 2008

Ed Bruinvis
Stichting Doca
doca@antenna.nl


Bijlagen:

- Print vergunning gemeente Arnhem aan KNSA (16 juni 2008)
- Brief gemeente Arnhem aan Stichting Rijnhal (10 september 2001)
- Foto’s Schietsport Informatie Weekend 2007
   (www.schietsportinformatieweekend.nl)
- Lijst standhouders Schietsport Informatie Weekend 2008
   (www.schietsportinformatieweekend.nl)
- Het 10e SIW komt eraan (uit: wapenblad SAM 52, voorjaar 2008)
- SIW 2008 (uit: wapenblad AK 56, mei 2008)
- Gemeente onderzoekt schietbeurs in Rijnhal (Arnhemse Courant, 24 november
   2000)