Vredesvraag aan stukken?

Tekst toespraak tot de gemeenteraad van Arnhem,
13 februari 2003

Dames en heren,

Er staat een oorlog voor de deur en of de duvel ermee speelt, stelt het College voor om het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid af te schaffen (althans, wat daar nog van over is).
Nu weet ik wel dat het gemeentebestuur niet bij machte is om grootmachten die op oorlog uit zijn tegen te houden. Maar een activiteitenbudget in stand houden waaruit door plaatselijke organisaties activiteiten worden gefinancierd om vanuit Arnhem ten-
minste nog íets te doen aan de tegenstellingen in de wereld, kan het gemeentebestuur wèl. En met een budget van slechts € 23.000 op jaarbasis zou de stad zich moeten schamen, want het komt neer op een bijdrage van 16 eurocent per inwoner per jaar. En dat terwijl iedere zichzelf respecterende gemeente in Nederland al jarenlang het drievoudige bijdraagt.
En hiermee geef ik de raad meteen al twee argumenten om tégen de voorgestelde bezuiniging op het Vront-beleid te stemmen. Het sop is de kool niet waard namelijk, want op een te bezuinigen bedrag van ruim € 8 miljoen euro is € 23.000 verwaarloos klein. En ten tweede zou Arnhem de richtlijnen van het VNG moeten volgen, want met het gemeentelijk beleid op het gebied van vredes- en ontwikkelingswerk blijft Arnhem al jaren in gebreke.
Het is de raad genoegzaam bekend dat het vredes- en ontwikkelingsbeleid in Arnhem grotendeels gedragen wordt door de organisaties die gebundeld zijn in het Platform Arnhem Mondiaal. Voor hen zijn nauwelijks faciliteiten. Maar ook van buiten het Platform doen organisaties een beroep op het activiteitenbudget, zoals scholen die uitwisselingsprojecten met ontwikkelingslanden op poten proberen te zetten. Het was bijzonder pijnlijk dat de dienst M.O. vanaf oktober vorig jaar alle subsidieaanvragen moest afwijzen louter vanwege het feit dat het bescheiden budget al was uitgeput.

Omdat het vandaag in de discussie om argumenten gaat, heeft het Platform Arnhem Mondiaal als adviesorgaan voor de gemeente de afspraken op een rijtje gezet die met het gemeentebestuur tot nu toe zijn gemaakt. Deze afspraken gelden tot op de dag van vandaag. Ik roep ze hierbij nog eens in herinnering:

- Bij de oprichting van het Platform in 1986 is door Platform en gemeentebestuur afgesproken dat het werk- en adviesterrein afgebakend is op de onderdelen vredes-
vraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. Met beider instemming zijn daar later de onderdelen mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken aan toegevoegd. Voor de toendertijd ook al bestaande problematiek rond de integratie van minderheden werd de adviescommissie Minderheden opgericht. Voor alle duidelijkheid: deze scheiding in adviescommissies heeft niet plaatsgevonden uit desinteresse voor de positie van minderheden, maar vanwege de specifieke aard van de verschillende werkterreinen. Daarom is het ook zo vreemd dat het College voorstellen ten aanzien van het Vront-beleid onderbrengt in een nota over het minderhedenbeleid.

- In 1994 is vervolgens – en wel raadsbreed – het Arnhem Appèl geaccordeerd. Hierbij heeft het gemeentebestuur zich vastgelegd op het stimuleren van actieve burgers die zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van solidariteit en duurzaamheid. Dit raadsstuk is nog altijd staand beleid, hoewel ieder van u weet dat het praktische werk hierbij grotendeels neerkomt op de schouders van de Platform-
organisaties.

- Op initiatief van het College heeft het Platform zich gedurende de afgelopen twee jaar omgevormd tot een Non-Gouvernementele Organisatie. En juist nu eind 2002 deze transformatie succesvol is afgesloten, komt het College met het voorstel om maar helemaal te stoppen met het huidige beleid! Dan zou alle moeite dus voor niets geweest zijn.

Het Platform Arnhem Mondiaal is duidelijk in zijn standpunt.
Al 17 jaar geeft het Platform vorm en inhoud aan het motto “denk mondiaal en handel lokaal”. Het gemeentebestuur kan er zijn voordeel mee doen en de Arnhemse bevolking kan zich er bij aansluiten. De structuur is er en de kennis van zaken is er. En dankzij een lange staat van dienst hebben de Platformorganisaties de nodige ervaring in huis. Dit geldt voor de mensenrechtenorganisaties die vanuit Arnhem actie voeren tegen schendingen van de mensenrechten. Het geldt ook voor de ontwikkelingsorganisaties in het Platform die zich het lot aantrekken van de allerarmsten in de wereld en daar in de loop der jaren enorm veel goeds in hebben bereikt. En het geldt voor de vredesgroepen die wapenhandel aankaarten en de vredesgedachte levend houden. En het geldt niet in de laatste plaats voor de milieuorganisaties die keer op keer wijzen op de noodzaak om behoedzaam om te gaan met wat de aarde ons aan goeds biedt en dat voortdurend verkwanseld, opgesoupeerd en vervuild dreigt te raken.

Het Platform Arnhem Mondiaal adviseert de gemeenteraad dan ook om de inzet van de vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem waar mogelijk te ondersteunen zoals in het verleden is overeengekomen en daarbij het jaarlijks activiteitenbudget in overeenstemming te brengen met de landelijke richtlijn in plaats van erop te bezuinigen.


Ik dank u voor uw aandacht.


Ed Bruinvis
Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal