Fair Trade in Arnhem

Duurzaam inkopen en Fair Trade
Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloten in november 2007 een convenant waarin werd vastgelegd dat in 2010 75% van het gemeentelijk inkoopbeleid (producten én diensten) duurzaam van karakter zal zijn. In het jaar 2015 moet dat percentage zelfs 100% bedragen. Gemeenten die al langer aan de weg timmeren op het gebied van duurzame ontwikkeling zullen die percentages wel halen, maar gemeenten waarin duurzaamheid nog niet zo hoog in het vaandel staat, zullen er nog een flinke dobber aan krijgen. Niet langer immers kan volstaan worden met vage beloftes of een ingelijste intentieverklaring aan de muur. Er zal voldaan moeten worden aan concrete criteria die opgesteld zijn door SenterNovem, het energieagentschap van de overheid, een instantie die de voortgang bij de gemeenten ook daadwerkelijk zal controleren.
Met het raadsbesluit van 26 januari van dit jaar waarbij Arnhem zich tot Millennium-gemeente heeft uitgeroepen, is afgesproken dat van de acht VN-Millenniumdoelen die met dit besluit ondersteund worden, het accent van gemeentewege zal liggen op de doelen 7 en 8. Dat zijn respectievelijk het vergroten van een duurzaam leefmilieu (bijvoorbeeld door energiebesparing, groene stroom, klimaatneutrale gebouwen) en het bevorderen van eerlijke handel en hulp aan ontwikkelingslanden. In de Fair Trade Week die van 29 oktober tot 7 november j.l. landelijk werd gehouden, is door middel van ludieke acties aandacht gevraagd voor deze beide Millenniumdoelen. Zo ook in Arnhem. De Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem kende in deze week aan een vijftal Arnhemse ondernemingen het Fair Trade keurmerk toe. Dat kon zijn omdat er in een zaak een menu geserveerd wordt op basis van biologisch geteelde Fair Trade producten, of omdat er kinderkleding wordt verkocht van milieuvriendelijk geteelde katoen of omdat er gekopieerd wordt op papier dat op een milieuvriendelijke wijze is geproduceerd.
Niet voor niets werd ook in deze week het 40-jarig jubileum gevierd van de Wereldwinkel Arnhem, dé plek immers waar door de jaren heen Fair Trade-producten worden aangeboden. Daarbij was het verheugend vast te stellen dat er van de kant van het gemeentebestuur serieuze aandacht was voor beide initiatieven.
Fair Trade zal deel uit moeten gaan maken van het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente. Niet alleen omdat zij de dure plicht heeft om het goede voorbeeld te geven aan de burgers van Arnhem, maar ook omdat zij als Millenniumgemeente niet anders kan. Maar natuurlijk ook omdat Arnhem moet voldoen aan bovengenoemde afspraak met het Rijk. Dat Fair Trade daarbij meer is dan alleen het schenken van Max Havelaar-koffie in de gemeentelijke kantines, wordt in deze Info – met dank aan de Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem en het dagblad Trouw – duidelijk gemaakt.

Ed Bruinvis
Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal