Reactie Doca op concept Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit

2005-2010Ter inleiding

De stichting Doca heeft kennis genomen van het concept Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2005-2010 zoals opgesteld door de dienst Stadsbeheer van de gemeente Arnhem en vastgesteld door B&W op 20 december 2005. Doca onderschrijft de door de dienst in deze nota aangegeven noodzaak om de inwoners van de gemeente te beschermen tegen de kwalijke gevolgen van met name de emissies van stikstofoxiden en fijn stof. Vooral het wonen en werken langs de drukke in- en uitvalswegen in Arnhem houdt een rechtstreeks gevaar in voor de gezondheid en wij hopen dan ook dat het pakket maatregelen zoals in hoofdstuk 4 van de nota aangegeven, met spoed ten uitvoer wordt gebracht

Uitgangsstelling
Onze stichting onderschrijft de stelling op pag.21 van de nota dat ‘de gemeente Arnhem de voorkeur geeft aan bronmaatregelen boven overdrachts- en ontvangstmaatregelen.’ Zoals echter ook al in onze reactie op de concept Geluidnota van dit jaar is aangegeven, zijn bronmaatregelen pas die welke het veroorzaken van de emissies zelf aan banden leggen.

Het is in dit geval aan de dienst Stadsbeheer om aan te geven dat met de alsmaar doorgaande groei van het autoverkeer en de door de gemeente te nemen maatregelen op termijn naar alle waarschijnlijkheid niet eens het stand-still beginsel bereikt zal kunnen worden. Anders gezegd: op beleidsniveau zal de conclusie getrokken moeten worden dat alle investeringen in verkeersdoorstroming en emissiebeperkingen onvoldoende zullen zijn, wanneer niet tegelijkertijd de automobiliteit als een vanzelfsprekend individueel recht ter discussie wordt gesteld. De burger zal moeten beseffen dat zowel het vele woon-werkverkeer als de zondagse plezierritjes zelf toegekende privileges zijn die op de lange termijn alleen maar meer problemen zullen opleveren op het gebied van klimaatverandering en volksgezondheid. In die zin is het informeren van burgers via de gemeentewebsite (maatregelen D1 en D2) te passief. De burger zal middels een campagne gewezen moeten worden op de individueel te maken keuze: ofwel doorgaan ten koste van de eigen gezondheid en die van de kinderen, ofwel kiezen voor minder en beperktere vormen van vervoer. Tegelijkertijd zal landelijk campagne moeten worden gevoerd om het woon-werkverkeer te reduceren (en daarmee dus ook de improductieve files en filetijden)..

Grenswaarden en streefwaarden
Afgezien van het ontbreken van bovenstaande uitgangsstelling, biedt de nota een helder inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van luchtkwaliteit in Arnhem en passen de voorgestelde maatregelen om (nogmaals slechts op korte termijn!) tot verbetering te komen in het gezonder en leefbaarder maken van de stad. De in hoofdstuk 4 weergegeven tabellen verdienen een compliment: ze geven in kort bestek een goed overzicht van het gehele voorgestelde pakket van te nemen maatregelen.

Wel valt op dat als norm bij deze maatregelen steevast grenswaarden worden gehanteerd. Omdat echter zowel meteorologische omstandigheden als achtergrondconcentraties bij deze problematiek een grote rol spelen, kan een grenswaarde snel overschreden raken. Onze aanbeveling zou dan ook zijn om naast (bindende) grenswaarden vooral streefwaarden te hanteren die een zekere marge overlaten. Deze benaderingswijze wordt al jaren gevolgd bij het inperken van emissies op industrieterreinen. Het voordeel van streefwaarden is ook dat ze sneller naar beneden kunnen worden bijgesteld daar waar technische vooruitgang emissies verder kunnen beperken. Bindende grenswaarden kunnen deze trend dan volgen.

Tekstueel commentaar
-  Pag.5: Bij de aangegeven effecten ontbreekt een referentie (zijn 3 kruisjes een 10
   of slechts een 8?).
-  Pag.8: “Fijn stof kent een hoge achtergrondconcentratie.” Pas op pag. 12
   wordt dat uitgelegd.
Aanbeveling: ‘(bijdragen van industrie, huishoudens,
   landbouw, buitenland, scheepvaart etc.)
verplaatsen naar pag.8.
-  Pag.17: Voetnoot nr.3 onderaan de pagina moet gewijzigd worden in ‘plandrempel
   voor PM10’.

-  Pag.18: In het rijtje nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen staat abusievelijk nog
   Westtangent vermeld.

-  Pag.25, onder A5:“Door de binnenstad van Arnhem rijdt veel doorgaand
   autoverkeer”.
De binnenstad is het gedeelte van de stad dat binnen de singels ligt;
   daar vindt in Arnhem geen doorgaand
autoverkeer plaats. Aanbeveling: door de stad
   Arnhem rijdt veel etc.
-  Pag.25, onder A6: “…niet kan worden ingehaald en geen verkeerslichten.”
   Hier is een deel van de
zin weggevallen.
-  Pag.27, onder B4: Interliners zijn opgeheven in Arnhem.
-  Pag.31, onder C3: “Aardgasvoertuigen kunnen af fabriek.” Hier is een deel van
   de zin weggevallen.

-  Pag.31, onder C3: De emissies staan aangegeven in grammen per kilometer i.p.v.
   microgrammen.

-  Pag.33, onder C8: Gehanteerd wordt het begrip milieuzonering. Milieuzonering
   wordt gebruikt om zones in te stellen waar een maximum aan emissie of overlast
   geldt (bv. IMZA-project in Arnhem). Aanbeveling: milieuzones i.p.v. milieuzonering.

-  Pag.34, onder C10: “Lokaal” Hier is een deel van de zin weggevallen.
-  Pag.38: Na E5 monitoring zou E6 handhaving moeten volgen en dan pas E7
   klimaatprogramma.

-  Pag.41: De opgevoerde post “extra kosten opstellen uitvoeringsprogramma
   € 20.000”
roept zonder
toelichting de vraag op waaraan dit grote bedrag is besteed.
-  Pag.6-12: de kleuren in de overzichtskaarten zijn niet van elkaar te onderscheiden,
   waardoor de
kaarten geen functie hebben.

Tot slot
Tot slot de opmerking dat met dubbelzijdig kopiëren en printen de helft van het papier benodigd is van wat voor deze nota is gebruikt. Naar onze mening kan het anno 2006 toch echt niet meer dat nota’s nog enkelzijdig worden geproduceerd.

Arnhem, 6 februari 2006

Ed Bruinvis
Stichting Doca (Arnhem Duurzaam)