1 juli 2010: Millenniumdag in Arnhem

 

Special Info Arnhem Mondiaal, juli 2010

                                                             

 

Begin dit jaar startte het Platform Arnhem Mondiaal de voorbereidingen van wat een presentatie van plaatselijke Millenniumactiviteiten moest worden vanaf het moment dat Arnhem tot Millenniumgemeente was uitgeroepen (26 januari 2009).

Onder de titel Eerst zien, dan geloven zou de vraag beantwoord moeten worden wat er in het voorbije jaar zowel binnen als buiten het gemeenteapparaat gerealiseerd is van de goede voornemens op het gebied van eerlijke handel, energiebesparing, duur-zaam inkopen en armoedebestrijding, kortom duurzame ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.

Haar belofte waarmakend om plaatselijke initiatieven op Millenniumgebied te onder-steunen, haakte de gemeente op het Platform-idee in, waarna de geplande activiteit al snel uitgroeide tot een manifestatie waarop tal van ontwikkelingen op Millennium-gebied aan het Arnhemse publiek getoond werden. De samenwerking leidde tot een veelkleurige manifestatie waarop zowel bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en fair trade groepen als ook de gemeente zelf zich presenteerden.

De discussie in de avonduren als afsluitend onderdeel van de Millenniumdag, werd inspirerend geleid door Hester Macrander en maar liefst 13 bedrijven en organisaties presenteerden zich middels powerpoint, foto’s of met hun producten in de stadhuis-hal.

 

Met dit initiatief werd een vervolg gegeven aan een eerdere publieksactiviteit van het Platform (21 oktober 2008) waarop de plannen om Arnhem tot Millenniumgemeente uit te roepen met film en discussie werden becommentarieerd.

In haar Meerjarenplan 2009-2015 heeft het Platform toegezegd om jaarlijks een of meer van dit soort publieksactiviteiten rond de verschillende Millenniumdoelen te zullen organiseren. Dit met het doel om zowel de noodzaak van mondiale armoede-bestrijding onder de aandacht te houden als om de vorderingen op Millenniumgebied in Arnhem voor het voetlicht te brengen.

 

In deze special wordt een beknopte weergave geboden van de op 1 juli j.l. gehouden Millenniumdag. Niet alleen het verslag van de avond en de berichtgeving in de pers zijn erin opgenomen, ook is de deelnemers gevraagd hun presentaties van die dag waar gewenst toe te lichten. Deze aanvullingen zijn als bijlagen in deze uitgave opge-nomen.

 

 

Ed Bruinvis

Stichting Doca