Rapportage Luchtkwaliteit 2006

Dank voor toezending van Rapportage Luchtkwaliteit 2006 die onze stichting onlangs ontving.
Het is een helder en overzichtelijk rapport geworden, dat mede dankzij de beperkte omvang, de illustraties en kleurtabellen met name voor een breder publiek goed leesbaar is, dunkt ons.
Wel zouden uit kostenoverwegingen de kleurenpagina’s op pag.4, 6, 14 en 20 achterwege kunnen blijven; ze voegen niet veel informatie toe aan de inhoud van de rapportage.

Ook inhoudelijk kunnen we ons goed vinden in de rapportage, al vallen er hier en daar nog wel een paar kanttekeningen te plaatsen.
In het voorwoord schrijft de wethouder bijvoorbeeld dat Arnhem een aantrekkelijke gemeente is om in te werken, te wonen en te ondernemen: daarom trekken mensen naar Arnhem toe en dat willen we graag. Dat laatste is maar zeer de vraag. De stad slibt dicht, de druk op het buitengebied wordt alsmaar groter en de groeiende mobiliteit die daarmee samenhangt is er nu juist de oorzaak van dat er maatregelen van overheidswege aan gemeentes worden opgelegd om te voldoen aan de normen van luchtkwaliteit. Zonder die ongezonde groei had Stadsbeheer zijn energie en budget immers in andere onderwerpen kunnen steken.

Zoals door onze stichting al in het voortraject was aangegeven (zie ons commentaar op het concept Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2005-2010 van 6 februari 2006), vrezen wij nog altijd dat de optelsom van schonere motoren en stroomlijning van het doorgaande verkeer niet voldoende zal zijn om overal in de stad de normen tijdig te halen. Het autogebruik (het woon/werkverkeer en de wens tot onbeperkte mobiliteit) zal daadwerkelijk beperkt moeten worden. Een politiek besluit uiteraard, waarbij de dienst Stadsbeheer hooguit een indicerende rol kan spelen. Wat ons betreft had hoofdstuk 2.3 over de bewustwording van de burgers daarom wel wat steviger aangezet mogen worden.


Arnhem, 25 oktober 2007

Ed Bruinvis
Stichting Doca (project Arnhem Duurzaam)