Reactie op conceptnota Arnhems Klimaatprogramma 2008-2011


Dank voor toezending van bovengenoemde conceptnota en bijbehorend projecten-
boek.
Zoals in eerdere contacten aangegeven juichen wij een gemeentelijk beleid toe waarmee niet alleen het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt gerealiseerd, maar waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen, het zuinig(er) omgaan met energievoorraden en grondstoffen en het toepassen van innovatieve technieken die een duurzame en schone energievoor-ziening dichterbij brengen. In het projectenboek zijn tot onze tevredenheid daar een aantal duidelijke voorbeelden van te vinden zoals uitbreiding van warmte/koude-opslag, warmte-kracht-koppeling en het benutten van rioleringswarmte en vrij-verval-riolen alsook het geothermieproject in Burgers Zoo. Het voorstel om op verschillende locaties ‘turbies’ in te zetten kon naar onze inschatting ook wel eens op meer steun vanuit de bevolking rekenen dan het plan voor een of meer grote windturbines ter hoogte van De Kleefse Waard.

Ook de doelstelling om tot de inkoop van 100% groene energie (nu ook inclusief gas) te komen stemt tot tevredenheid alsook het voorstel om slimme schakelingen toe te passen in openbare verlichting. Wat ons betreft zou dit project tevens uitgebreid kunnen worden met het vervangen van traditionele lampen door ‘led’-verlichting. Ook het proefproject voor een energieneutrale wijk (hoe moeilijk te meten ook) verdient in onze ogen alle steun.

Een mentaliteitsomslag bij de burger zal vooraf gegaan moeten worden door de voorbeeldfunctie die de overheid tentoonspreidt en daarvan zijn in het nu voorliggende Klimaatprogramma enkele duidelijke voorbeelden te vinden: toename gebruik fiets, het instellen van energiecriteria ten aanzien van de voertuigen van aannemers bij gemeenteprojecten en het ‘labelen’ van de eigen gebouwen. Op basis hiervan maken handhaving van de Wet milieubeheer bij bedrijven op het onderdeel energiemaatregelen en de geplande MKB-campagne ook een betere kans van slagen, denken wij.

De volgende opmerkingen (voornamelijk van tekstuele aard) hebben wij bij nota en projectenboek:

  • Meteen al bij de inleiding is het logischer om als eerste punt in het rijtje vast te stellen dat bij het verbranden van fossiele brandstoffen broeikasgassen vrijkomen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde (klimaatverandering).
  • Het tweede punt zou dan moeten luiden: “Daarnaast hebben zowel de winning als het verbruik van fossiele brandstoffen schadelijke gevolgen enzovoort.”

  • Halverwege dezelfde pagina naast het kopje over de sleutelrol van de gemeente is het gebruik van het woord ‘burger’ beter dan ‘mensen’ (om namelijk de voorbeeldrelatie overheid-burger te benadrukken)
  • Op pag.6 van de inleiding moeten de kopjes ‘meten = weten’ en ‘interactieve planvorming’ beide een alinea zakken om te kunnen corresponderen met de tekst.

  • Halverwege pag.7 moet een extra spatie tussen ‘9’ en ‘projecten’ ingevoerd worden.

  • In de beleidsbegroting wordt een nog te dekken post van € 400.000 opgevoerd zonder dat aangegeven wordt waar die dekking vandaan moet komen. Het verdient ons inziens aanbeveling om daar toch een richting voor aan te geven. Daarmee wordt voorkomen dat het nieuwe beleid al op voorhand steun ontbeert.
  • Verder verdient het aanbeveling om bij de inleiding ook een lijstje met de volgende gebruikte afkortingen op te nemen: EPL (pag.6), BANS (pag.6), MJPB (pag.10).

  • In de begrippenlijst van het projectenboek ontbreken de volgende afkortingen: PvE (A4 en B4), WKK (A6), Terra (E5) en SMART (F1).
  • En tenslotte is het beter om in D2 ‘Open winkeldeuren’ te vervangen door ‘Sluiten van open winkeldeuren’.

 

Arnhem, 9 september 2008

Ed Bruinvis
Stichting Doca (project Arnhem Duurzaam)