Arnhem Energiestad

 

 

Op de agenda van de raadscommissie VROM van gisteravond (6 december) stond aanvankelijk de tweede behandeling van de nota Energiestrategie: naar een energieneutraal Arnhem (zie rondzendbericht van 26 oktober).  Maar portefeuille-houdster Margreet van Gastel kwam met een verrassend procedurevoorstel om de drie beleidsvelden Arnhem Millenniumgemeente, Klimaatprogramma en de Economische Agenda (stimulering Energie- en Milieutechnologie) samen te voegen tot één programmatische aanpak met als titel 'Arnhem Energiestad'. Onder die noemer zou het credo People, Planet, Profit gestalte kunnen krijgen. Achterliggende gedachte van de wethouder: 'prettig toeven in een gezond Arnhems milieu met een florerende economie'.

Nu zijn de bekende 3 P's vooral bedoeld om een mondiale duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen (dus ook prettig toeven op aarde voor de armste bewoners van de wereld), maar het stimuleren van innovatieve bedrijven in Arnhem op het gebied van schone energie kan natuurlijk een mondiale spin off hebben als de gemeente Arnhem ook daaraan meewerkt. Voorlopig vinden we het bij Doca vanuit de optiek van Arnhem Duurzaam in elk geval een veelbelovend voorstel.

 

Ook de commissieleden dachten er gisteravond zo over, al was er bij PvdA en D66 nog wel enige scepsis te bespeuren waar het om concrete maatregelen gaat. Toch liegt het voorstel van het college er bepaald niet om:

- Inspelen op de jarenlange expertise bij energiebedrijven in Arnhem

-  Omzetting van fossiele naar duurzame energiebronnen maakt daarom juist in

   Arnhem een goede kans

- Herinrichting bedrijfsterreinen met voorkeur voor innovatieve milieutechnologie

- Combinatie van nieuwe werkgelegenheid met een schoner leefmilieu in Arnhem

- Gunstige gemeentelijke voorwaarden voor deelnemers aan dit transitieproces

 

Om deze combinaties te effectueren heeft de gemeente Arnhem een intentieverklaring opgesteld (met inmiddels 30 deelnemers; behalve bedrijven bijvoorbeeld ook woningbouwcorporaties) die met elkaar afspraken gaan maken in de vorm van een convenant dat op 24 juni (2011) ondertekend zal worden tijdens een op die datum te houden stadsconferentie Arnhem Energiestad. Deze conferentie zal bovendien een jaarlijks karakter krijgen. Daarnaast zal op genoemde datum een stedelijke energieraad in het leven worden geroepen die het transitieproces naar duurzame energievoorziening in Arnhem zal begeleiden.

 

Voor de leden van commissie en gemeenteraad zal op 17 januari a.s. over deze thematiek een studiebijeenkomst worden gehouden waarvan de resultaten in maart bekend worden gemaakt.

Wordt vervolgd dus.

 

 

7-12-2010

Ed Bruinvis

(Stichting Doca)