Actueel
17 september 2015

JSF-35
  Het kwam op Prinsjesdag maar terloops aan de orde: de 37 door Nederland te kopen JSF’s worden een half miljard euro duurder. Niet € 4,7 miljard staat er op de begroting, maar € 5,2 miljard. Ditmaal is de prijsverhoging te danken aan de koers van de dollar die gestegen is ten opzichte van de euro en aan de hogere BTW.

In haar brief van 15 september jl. aan de Kamer legde minister van Defensie Hennis-Plasschaert het allemaal nog eens uit: ‘Met de nota ‘In het belang van Nederland’ is het projectbudget voor de investeringen vastgesteld op € 4,5 miljard en is het jaarlijkse exploitatiebudget vastgesteld op € 270 miljoen in prijspeil 2012. Beide budgetten worden jaarlijks aangepast voor loon- en prijsbijstelling en bedragen thans respectievelijk € 4.691,6 miljoen en € 285,7 miljoen (prijspeil 2015). Sinds vorig jaar is de waarde van de euro ten opzichte van de dollar zo’n zestien procent verslechterd. Dit is terug te zien in de ramingen. De actuele raming van de investeringskosten (inclusief risicoreservering) bedraagt € 5.241,1 miljoen. De actuele raming van de jaarlijkse exploitatiekosten (inclusief risicoreservering) bedraagt € 311,2 miljoen. Beide ramingen zijn nu hoger dan het budget, wat wordt veroorzaakt door de forse wijziging van de (plan)dollarkoers.’

De vredesbeweging waarschuwt al bijna twintig jaar voor deze ontwikkeling, want de JSF is niet alleen het duurste wapenprogramma ooit – ook voor Nederland – maar de prijzen zullen niet in de hand te houden zijn. Het kabinet denkt daar anders over. Opnieuw minister Hennis-Plasschaert in haar brief aan de Kamer: ‘Het kabinet acht het onverstandig om op dit moment het budget aan de raming aan te passen. Dit zou abrupte, ingrijpende maat-
regelen vergen, terwijl het onzeker is of die uiteindelijk nodig zullen zijn, ook omdat de toestellen in verschillende tranches over een reeks van jaren worden aangeschaft.’
En dus wordt het probleem maar weer vooruit geschoven. Wie dan leeft, wie dan zorgt immers.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (57) (88 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (57)’.