Actueel
15 oktober 2015

JSF-35
  De inzet van Doca heeft zich in de afgelopen jaren gaandeweg verschoven van zelfstandig onderzoeks- en actiewerk naar bestuurs- en secretariaatswerk. Weliswaar worden door de stichting nog zelfstandig activiteiten ontplooid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame ontwikkeling of wanneer het gaat om bedrijven die zich met wapenhandel bezig houden. Maar het accent is toch grotendeels komen te liggen op bestuurswerk voor het Platform Arnhem Mondiaal en secretariaatswerk voor het landelijk Platform tegen Wapenhandel, waarbij het laatste voornamelijk neerkomt op het maandelijks verzorgen van publicaties over militaire productie en wapenhandel in Nederland.
Omdat de ergst vervuilende bedrijven (met name Billiton en BASF) Arnhem al geruime tijd geleden hebben verlaten, is het milieuonderdeel van het Doca-werk naar de achter-
grond verschoven. Internet en sociale media zijn bovendien een dominante rol gaan spelen bij het vergaren van kennis, terwijl de door Doca opgebouwde kennis in de vorm van pers- en jaarverslagenarchief nauwelijks meer wordt benut. Verder geldt voor Doca net als voor veel organisaties op maatschappelijk terrein dat doorstroming in de vorm van verjonging niet plaatsvindt waardoor veel werk op de schouders van te weinig en ouder wordende leden neerkomt.
Ook voor Doca gold daarom dat er een herbezinning diende plaats te vinden op beleid en inzet. Na drie grondige beleidsdiscussies (in mei, juni en oktober) zullen naar verwachting in december de eindconclusies worden getrokken.