Actueel

25 oktober 2007


 
Gemeentes in Nederland zijn verplicht om jaarlijks een rapportage over de luchtkwaliteit in hun gebied toe te sturen aan het provinciebestuur. Aanleiding tot deze verplichting is de vaststelling dat de luchtvervuiling van het verkeer in en rond gemeenten in toenemende mate zorgt voor gezondheidsklachten en zelfs voortijdige sterfte onder de bevolking. Van de kant van de Europese Gemeenschap zijn daarom normen opgesteld waar lidstaten zich met hun gemeenten aan moeten houden. De conclusie die de gemeente Arnhem uit meetgegevens over het afgelopen jaar heeft moeten trekken luidt, dat ondanks betere stroomlijning van het verkeer en de komst van schonere motoren, de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof hoger was dan in 2005. Doca heeft in zijn reactie op de rappor-
tage gewezen op de noodzaak om meer maatregelen aan de bron te nemen. Betere doorgeleiding van het verkeer en nog schonere motoren zullen namelijk niet blijken op te wegen, is onze vrees, tegen het almaar groeiende auto-
verkeer, de steeds verder uitdijende stad en de voorrang die wordt gegeven aan mobiliteit in zijn algemeenheid. Doca pleit voor drastisch terugdringen van het woon/werk-
verkeer, het daadwerkelijk inperken van het autogebruik en een rem op de vanzelfsprekendheid van mobiliteit.