Actueel
1 november 2012

JSF-35
  Op 5 juli j.l. sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit tegen verdere deelname van Nederland aan het JSF-project. Demissionair minister van Defensie Hans Hillen legde die motie naast zich neer, maar stelde bij wijze van compromis voor om de Algemene Rekenkamer een analyse te laten maken van de kosten die het stoppen met het JSF-project met zich meebrengt. Bovendien vroeg hij de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) onderzoek te doen naar de gevolgen van dit uitstappen voor de werk-
gelegenheid in de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Op 24 oktober j.l. presenteerde de minister de twee onderzoeksrapporten aan de Tweede Kamer. Beide instellingen waren tot de conclusie gekomen dat het stopzetten van de Nederlandse deelname aan het JSF-project grote negatieve gevolgen heeft voor zowel de schatkist als de werkgelegenheid. Ook in andere opzichten zou Nederland schade lijden door dit besluit: het imago van Nederland als betrouwbare NAVO-partner zou een deuk oplopen, Nederland zou zijn internationale afspraken op het gebied van ‘vredesmissies’ onvoldoende kunnen nakomen en Nederland zou zijn vooraanstaande positie als hightech land niet meer kunnen waarmaken als het niet langer betrokken zou worden bij grote wapenprogramma’s als de JSF.
Maar bovenal zouden de claims die het uitstappen met zich mee brengt, het verlies aan vervolgopdrachten en daarmee het verlies aan arbeidsplaatsen Nederland in nog zwaarder weer brengen dan waarin het zich nu in economisch opzicht al bevindt.

JSF Nieuws vergeleek in een commentaar de situatie op treffende wijze met de positie van de gokker die steeds opnieuw inzet in de hoop eindelijk de hoofdprijs te winnen. Hoe vaker hij inzet, hoe moeilijker het wordt om te stoppen. Hij heeft immers al zoveel ingezet. Nu stoppen betekent dat hij al zijn inzet kwijt is. Maar aan het eind van de avond verlaat de gokker platzak het casino.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (42)’ (55 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (42)’.