Actueel

7 november 2007


 
Het concept Integrale Milieuvisie 2008-2011 dat door de dienst Stadsbeheer van de gemeente Arnhem in het najaar van 2007 ter visie werd gelegd, betekent in meer dan een opzicht een grote stap vooruit. Niet alleen namelijk werden voor het eerst alle aspecten van gemeentelijk milieubeleid in één samenhangend geheel gepresenteerd, maar bovendien werd dit beleid geplaatst binnen het kader van mondiale duurzame ontwikkeling: energiebesparing, waterbeheer, behoud van natuur in en rond de stad, maar bijvoorbeeld ook archeologie, geluid en bouwen met duurzame materialen. Doca heeft jarenlang gepleit voor dit uitgangspunt en de conceptnota van een uitgebreid commentaar voorzien waarin tevredenheid over de nieuwe richting werd uitgesproken. Toch kan naar onze mening op onderdelen meer winst worden behaald, met name waar het gaat om veiligheid en volksgezondheid. Zo bepleit Doca een algeheel vliegverbod van reclamevliegtuigen boven de stad, het terugdringen van woon/werkverkeer, het beleggen in groenfondsen, een voorkeursbeleid voor bedrijven die werk maken van maatschappelijk verant-
woord ondernemen en aansluiting bij de groep van Millenniumgemeenten in Nederland.