Actueel
Maart 2011

JSF-17
  ‘De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige mix van kennis, expertise en faciliteiten zijn de mogelijkheden voor economische groei volop aanwezig. Voor Arnhem is de transitie van een fossiele naar een duurzame (klimaat-
neutrale) energievoorziening daarom niet alleen een opgave maar ook een kans. Het doet een beroep op ons vermogen en onze inzet tot verandering en innovatie. Het vraagt om investeringen in energiebesparing en in de ontwikkeling van duurzame brandstoffen en energie-
bronnen. Bovendien zijn maatregelen nodig om lokale negatieve klimaateffecten te bestrijden.’

Doca kan zich volledig vinden in de ambitie van Arnhem om niet alleen een klimaatneutrale, maar ook een energie-
neutrale stad te worden en bovendien in te zetten op een duurzaam leefmilieu en Fair Trade gemeente. Op die manier levert Arnhem een daadwerkelijke bijdrage aan de VN-Millenniumdoelen en aan de primaire uitgangspunten van duurzame ontwikkeling.
Om die reden nemen we in dit transitieproces dan ook de taak op ons om burgers en organisaties in Arnhem over dit proces te informeren.