Actueel
31 mei 2013

JSF-35
  Ook dit voorjaar waaiden weer – voor het zoveelste opeen-
volgende jaar – berichten over uit de VS dat rekening moet worden gehouden met meer vertragingen en dus kosten-
stijgingen in het JSF-project. De regering bevindt zich daardoor in een lastig parket. Sinds de Kamerverkiezingen van september 2012 regeert namelijk de PvdA mee. En hoewel deze partij zich als onbetrouwbaar heeft gekwalificeerd waar het gaat om de keuze om al of niet mee te doen met het JSF-project, is duidelijk dat het fractie-
standpunt tegen de JSF niet zomaar genegeerd kan worden. Bovendien klagen marine en landmacht steeds meer dat er te weinig budget voor deze beide krijgsmacht-
onderdelen overblijft, wanneer prioriteit wordt gegeven aan de miljarden kostende vervanging van de F-16.

Op 22 mei kwam de Rekenkamer (opnieuw) met een rapport over de financiële onderbouwing van het JSF-project. Hoe ondoorzichtig dit project al jaren ook mag zijn, het is aan de Kamer om actie te ondernemen, aldus de Rekenkamer: ‘Aldus was het vasthouden aan het planningsaantal van 85 stuks en aan het projectreserveringsbudget van € 4,5 miljard in de communicatie met alle betrokken partijen een politieke realiteit, waarvan tenminste vanaf 2006 voor elk van de betrokkenen duidelijk kan of moet zijn geweest dat deze grootheden in de praktijk onmogelijk met elkaar verenigbaar zouden zijn.’

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (45)’ (46 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (45)’.