Actueel
31 januari 2014

JSF-35
  Op 6 november 2013 ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met een motie van SP-lid Jasper van Dijk waarin het kabinet werd opgeroepen om de JSF, als opvolger van de F-16, geen kerntaak te geven.
Daarmee zou de Nederlandse regering ook richting VS en Navo duidelijk maken dat Nederland af wil van kernwapens en dat de Amerikaanse atoombommen verwijderd moeten worden van de vliegbasis Volkel.

Op 14 januari van dit jaar kwamen minister van Defensie Hennis-Plasschaert en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans met een gezamenlijke reactie.
Hoewel ze de breed ondersteunde motie van 6 november ‘als het duidelijk signaal dat de Kamer met deze motie afgeeft’ beschouwen, leggen ze die toch naast zich neer. Niet omdat het kabinet vóór kernwapens is en ook niet omdat Nederland zich niet wil inzetten als ‘bruggenbouwer’ voor een kernwapenvrije wereld. Maar omdat het kabinet zich voor dilemma’s geplaatst ziet waarvan gehoopt wordt dat die over een jaar of tien, wanneer de eerste JSF’s de F-16’s komen vervangen, opgelost zijn:
‘Het kabinet ziet in deze motie een aansporing om het Nederlandse beleid gericht op het terugdringen en uiteindelijk elimineren van alle nucleaire wapens – waaronder de niet-strategische nucleaire wapens in heel Europa – met kracht voort te zetten. In lijn hiermee is het kabinet het met uw Kamer eens dat de inzet van Nederland erop gericht moet zijn dat Nederland op het moment dat de opvolger van de F-16 aantreedt, geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen – omdat op dat moment de inter-
nationale omstandigheden en de afspraken binnen de NAVO dat hopelijk mogelijk maken.’

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (48)’ (19 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (48)’.