Actueel
26 februari 2015

JSF-35
  Nu het kabinet (met steun van de PvdA) tot de aanschaf van 37 JSF-toestellen besloten heeft, komen andere problemen die met de aanschaf verband houden, en die een tijdlang naar de achtergrond waren gedrongen, weer in de schijnwerpers.
Want klopt het wel dat de Nederlandse luchtvaartindustrie op een omzet van 9 miljard dollar kan rekenen zoals hun door de Amerikaanse opdrachtgevers steeds is voor-
gehouden?

Minister Kamp van Economische Zaken in zijn brief van 16 februari 2015 aan de Kamer:
‘In eerdere brieven en rapportages aan uw Kamer is aangegeven dat het kabinet een omzet van circa 9 miljard dollar raamt over de gehele productieperiode, die doorloopt tot circa 2040. De raming kent met deze lange tijdhorizon de nodige onzekerheden. Er worden door de Amerikaanse hoofdaannemers geen garanties op de Nederlandse industriële inschakeling gegeven.’
Anders gezegd, komt er van deze raming om wat voor reden niets terecht, dan valt het kabinet daar niets over te verwijten.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (53)’ (62 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (53)’.