Actueel
16 februari 2012

JSF-35
  Het project Energie made in [Arnhem] is door de gemeente Arnhem opgezet om meer bekendheid en samenwerking te genereren tussen gemeentebestuur enerzijds en bedrijven, instellingen en non-profit organisaties anderzijds op het gebied van energiebesparing en energie-innovatie.

Twee keer per jaar vinden in dat kader netwerkbijeen-komsten plaats waar betrokkenen in de vorm van workshops hun ervaringen op lokaal energiegebied met elkaar delen. Vanuit het Platform Arnhem Mondiaal en het project Arnhem Duurzaam is Doca deelnemer aan de bijeenkomsten en zorgt bovendien voor de nodige publiciteit door middel van de maandelijkse Info Arnhem Mondiaal waarin de verslagen van deze bijeenkomsten worden opgenomen en waarin achtergrondinformatie wordt verstrekt.