Actueel

26 februari 2008


 
De gebruikelijke procedure bij het ontwikkelen van nieuw gemeentebeleid is dat de betreffende gemeentelijke dienst in opdracht van B&W een nota samenstelt die na de betrokken raadscommissie te hebben gepasseerd, voor inspraak wordt vrijgegeven. Bij het ontwerpen van een nieuw klimaatbeleid 2008-2011 besloot B&W het anders te doen en eerst zijn licht op te steken bij de Arnhemse burger en dan met name bij wijkverenigingen, maatschap-
pelijke organisaties en het bedrijfsleven. Deze progres-
sieve aanpak leverde een groot aantal nuttige tips op, zowel voor het gemeentebestuur als voor de individuele deelnemers zelf. Wat Doca betreft een aanpak die herhaling verdient en misschien zelfs leidt tot een fundamenteel andere verhouding tussen overheid en burger...!