Actueel
31 augustus 2012

JSF-35
  Tijdens het gedenkwaardige Kamerdebat van 5 juli j.l. stemde een meerderheid van de Kamerleden voor een motie waarin de regering wordt opgeroepen al het mogelijke te doen om uit het JSF-project te stappen. Daarmee kwam minister van Defensie Hans Hillen (CDA) in een spagaat terecht. Enerzijds kan de minister de motie niet zonder ernstige problemen naast zich neerleggen, anderzijds is er het regeringsstandpunt (en de drang van defensie en industrie) om de F-16 te vervangen door de JSF.

Het aanschafbesluit doorschuiven naar een volgend kabinet was al een noodoplossing en nu het kabinet al na twee jaar is gestruikeld, komt dat aanschafbesluit ook nog eens twee jaar eerder dan gepland.
En dus heeft de minister de Algemene Rekenkamer de opdracht gegeven om te berekenen wat de kosten zijn van dat uitstappen. De Rekenkamer heeft zich echter al meer-
dere malen zeer kritisch uitgelaten over de vertragingen, de oplopende kosten en de ondoorzichtigheid van het hele JSF-project. Bovendien heeft de Rekenkamer zich ook meermaals gepikeerd getoond omdat de regering de aanbeveling transparanter te zijn in dit ‘dossier’ niet naar behoren opvolgde.

En dan is er het motief van de stagnerende werkgelegen-
heid en de te verwachten dalende omzet bij de toeleveringsindustrie. Want Pentagon en Lockheed Martin zullen niet blij zijn met het besluit van de toch altijd zo betrouwbare partner Nederland om de JSF uit de begroting te schrappen. Dat kost orders, vreest Stork.
En dus heeft de minister een tweede onderzoek aangekondigd, uit te voeren door het Amsterdamse bureau SEO, naar de economische gevolgen van het besluit om uit het JSF-project te stappen.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (41)’ (16 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (41)’.