Actueel
3 April 2003

 


Op 3 april presenteerde het Platform Arnhem Mondiaal zich in een openbaar debat in het Posttheater te Arnhem. De presentatie vond plaats op verzoek van het gemeente-bestuur en moest “nut en noodzaak” aantonen van de voortzetting van een gemeentelijk vredes- en ontwikke-lingsbeleid na 1 januari 2004. De bijeenkomst werd bezocht door 50 à 60 mensen, waaronder veel ambte-naren en raadsleden. De Platformpresentatie verliep vlekkeloos, maar of daarmee ook voldoende steun voor continuering van het beleid bestaat, is nog maar zeer de vraag. Doca maakt sinds 1995 deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal, een samenwerkingsverband van 18 plaatselijke organisaties op het gebied van vrede, ont-wikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken.